QUY TRÌNH SẢN XUẤT

QUY TRÌNH THU MUA LÚA

Với vùng nguyên liệu hơn 3,000 hectare liên kết bao tiêu sản phẩm lúa từ bà con nông dân.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ĐÓNG GÓI

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

CÁC CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ

Messenger